Resources in Vietnamese


Diridon Integrated Station Concept Plan - Kế Hoạch Định Hướng Ga Diridon San José

DISC Community Meeting #3 PowerPoint Presentation - Họp Cộng Đồng #3

DISC Community Meeting #3 Flier - Hãy nhấn vào đây để có bản tiếng Việt (về buổi họp ngày 10 tháng 6)

Fact Sheet - Tập Thông Tin

Frequently Asked Questions (FAQs) - Câu Hỏi Thường Gặp

Memo on Progress to date (May 17, 2019) - Cập nhật công việc kỹ thuật đã hoàn thành cho đến nay về Kế Hoạch Định Hướng Ga Diridon San José (17 Tháng Năm 2019)